Kế hoạch lãi trước thuế 2021 tăng 40%, tăng vốn lên hơn 8,560 tỷ đồng

Kế hoạch lãi trước thuế 2021 tăng 40%, tăng vốn lên hơn 8,560 tỷ đồng

Submitted by admin on Tue, 04/06/2021 - 21:23
Table of contents

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Ngoài kế hoạch kinh doanh, Ngân hàng cũng sẽ trình kế hoạch tăng vốn cũng như niêm yết lên sàn giao dịch chính thức.

Nam A Bank đặt mục tiêu đến cuối năm 2021, tổng tài sản đạt 148,000 tỷ đồng, tăng 10.2% so với đầu năm. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 122,000 tỷ đồng, tăng 16%. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 107,000 tỷ đồng, tăng 20% nhưng đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 được đề ra là 1,400 tỷ đồng, tăng 39% so với kết quả năm 2020.

Năm 2020, Nam A Bank đã trích 558 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, khiến cho lãi trước và sau thuế chỉ tăng 9% so với năm trước, ghi nhận hơn 1,005 tỷ đồng và gần 800 tỷ đồng. Kết quả này giúp Nam A Bank hoàn thành được kế hoạch lãi trước thuế 1,000 tỷ đồng đã đề ra cho năm 2020. 

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Nam A Bank dự định chia cổ tức bằng cổ phiếu. Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2020 là hơn 1,292 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối của năm 2019 là 622 tỷ đồng, còn lại hơn 670 tỷ đồng là của năm 2020.

Ngân hàng dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ tối đa là 27.16%. Trong đó, cổ tức năm 2019 là 12.48% (đã thông qua tại ĐHĐCĐ 2020) và tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 14.68%. Lợi nhuận giữ lại sau khi chia cổ tức dự kiến là 52 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ lên 8,564 tỷ đồng

Nam A Bank sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 từ mức 6,564 tỷ đồng (ngày 31/12/2020) lên mức hơn 8,564 tỷ đồng thông qua 3 phương án.

Thứ nhất, tăng vốn thêm hơn 670 tỷ đồng, thông qua phát hành hơn 67 triệu cp để chi trả cổ tức, tỷ lệ 10.2%.

Thứ hai, chào bán gần 33 triệu cp (tương đương 5%) cho cổ đông hiện hữu với giá trị dự kiến gần 330 tỷ đồng.

Và thứ ba là chào bán 100 triệu cp riêng lẻ, tương đương tỷ lệ 15.23%, tổng giá trị dự kiến tăng thêm 1,000 tỷ đồng.

HĐQT cũng sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ giao việc lựa chọn một trong hai hình thức triển khai tăng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng.

Thứ nhất, Ngân hàng sẽ thực hiện lần lượt, xong phương án tăng vốn năm 2020 từ 4,564 tỷ lên 6,564 tỷ đồng, sau đó mới thực hiện phương án tăng vốn năm 2021 từ mức dự kiến 6,564 tỷ lên 8,564 tỷ đồng.

Hoặc theo hình thức thứ hai, Ngân hàng sẽ triển khai kết hợp đồng thời phương án tăng vốn năm 2020 và Phương án tăng vốn năm 2021 từ mức 4,564 tỷ lên 8,564 tỷ đồng.

Lựa chọn sàn niêm yết

Ngày 09/10/2020, Nam A Bank đã chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM và Ngân hàng cũng đã gửi hồ sơ xin niêm yết đến Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và đang chờ ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tới đây thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu NAB tại HOSE/HNX. Việc quyết định sàn giao dịch cũng như thời gian sẽ do HĐQT quyết định.

Currency Tags

Share Everywhere

Add new comment