Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng

Posted on Sun, 04/11/2021 - 17:08

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đã tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh.

Read More

Crypto-News